Dodatek k ŠVP ZV 3in č. 1, části A - N

 

Název školního vzdělávacího programu: ŠVP 3in – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Škola: Základní škola Praha7, Korunovační 8

 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Komrska

 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Tomáš Komrska

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 (doplňuje a mění ŠVP 3in ZV z 31.8.2007, všechny doplňky a změny jsou obsaženy v textu Doplňku č.1,  části A - N)

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán pedagogickou radou dne 30.8.2013 a školskou radou

dne 30.8. 2013 a zapsán pod č.j.: 162 /2013

 

V Praze dne 30. 8. 2013

 

 

 

……………………………………………………..

Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

 

 

      razítko školy

 

Přehled úprav, změn a doplňků školního vzdělávacího programu ŠVP 3in platných od 1. 9. 2013, které obsahuje dodatek č. 1, části A - N:

A.     Učební plán – úpravy

B.     Francouzský jazyk - doplnění do oblasti Jazyk a jazyková komunikace jako druhý cizí jazyk  (7., 8., 9. ročník)

C.     Matematika – doplnění učiva o tematický celek Zlomky (4. a 5. roč.) a doplnění učiva o rozšiřující učivo v algebře a geometrii (9. ročník)

D.     Dějepis – přesun dílčího učiva z 9. do 8. ročníku

E.     Přírodopis – přesun učiva z 8. do 9. ročníku

F.      Finanční gramotnost – doplňky učiva v 1. – 9. ročníku

G.    Obrana vlasti – doplňky učiva v 7. a 9. ročníku

H.    Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi aj.) – doplňky učiva v 1 – 9.  ročníku

I.       Dopravní výchova – doplňky učiva v  1.  - 9. ročníku

J.      Korupce – doplňky učiva v 9. ročníku

K.    Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – doplňky učiva ve 3., 4. ,9. ročníku

L.     Přípravný ročník – doplněk ve formě kompletního programu třídy

M.   Jazyková příprava pro cizí jazyk – rozšiřující tematický celek - doplňky učiva (2. ročník)

N.     Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – nové kompletní znění