G. Obrana vlasti – doplňky učiva v 7. a 9. ročníku

 

Charakteristika tématu:

Téma Obrana vlasti má poukázat na povinnosti spojené s obranou státu a rolí ozbrojených sil na národní i mezinárodní úrovni. Má vést k pochopení těchto povinností. Tato témata jsou úzce propojena s vnitrostátní i mezinárodní politickou situací, proto je vhodné pracovat s  aktuálními mediálními sděleními a problematiku přibližovat na konkrétních příkladech a situacích, které souvisí s běžným životem. Téma obrany vlasti je úzce propojeno s problematikou ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí.

Preferovanou formou výuky je např. beseda s odborníkem, návštěva muzea, výstavy, akce ozbrojených sil určené dětem příslušné věkové kategorie.

Zařazení do vzdělávacích oblastí:

Tématika Obrana vlasti je zařazena na  II. st. do vzdělávací oblasti Člověk a společnost (předmět Výchova k občanství).

 

Zařazení tématu Obrana vlasti do jednotlivých vyučovacích předmětů (oborů), doplnění učiva a dílčích oborových výstupů:

 

7. ročník

Výchova k občanství

učivo:

-          ohrožení a obrana státu

-          povinnosti občana při obraně státu

 

dílčí výstupy:

-          popíše konkrétní situace, kdy je třeba bránit stát

-          navrhne, jak může pomoci v konkrétním případě ohrožení

-          na příkladu uvede povinnosti občana při obraně státu

 

9.ročník

Výchova k občanství

učivo:

-          ohrožení a obrana státu

-          povinnosti občana při obraně státu

 

dílčí výstupy:

-          popíše konkrétní situace, kdy je třeba bránit stát

-          navrhne, jak může pomoci v konkrétním případě ohrožení

-          na příkladu uvede povinnosti občana při obraně státu