K. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – doplňky učiva ve 3.,4. ,9. ročníku

 

Charakteristika tématu:

Téma zdůrazňuje význam účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje téma na problematiku Zdraví a to ve 3. ročníku tématy z oblasti bezpečného prostoru pro hry ve volném čase.

Do cílového zaměření vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byl začleněn nový cíl, který je věnován speciálně problematice ochrany zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech.

Jsou využívány specifické metody a formy výuky, např. žákovské objevování, metody situační (řešení problémů z běžného života), metody inscenační (hraní rolí, modelové rodiny), didaktické hry, nácvik situací při speciálních preventivních cvičeních (např. cvičná evakuace budovy školy)

 

Zařazení do vzdělávacích oblastí:

¨              Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je zařazena na 1. st. do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Prvouka a Přírodověda), na II. st. do vzdělávací  oblasti Člověk a příroda (Přírodopis).

Zařazení tématu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do jednotlivých vyučovacích předmětů (oborů),  doplnění učiva a dílčích oborových výstupů:

 

3.ročník

Prvouka

učivo:

-          místa pro hru – nebezpečí, ochrana, ochranné pomůcky

-          situace ohrožení v běžném životě, způsoby ochrany před nebezpečím

dílčí výstupy:

-          vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času (i konkrétních her a činností) a volí odpovídající způsoby ochrany (jednání, organizace, ochranné pomůcky)

-          v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, práce s elektronickými médii atd.) označí možná nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany

 

4.ročník

Přírodověda

učivo:

-          situace ohrožení bezpečí – ochrana, přivolání pomoci

-          přírodní jevy ohrožující zdraví a životy, způsob ochrany

-          pravidla ochrany v situaci ohrožení

dílčí výstupy:

-          v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných situacích volí správné situace ochrany, přivolání pomoci i pomoci jiným

-          uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské zdraví a životy, vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob ochrany

-          v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s pravidly ochrany

 

9. ročník

Přírodopis

učivo: 

-          vliv podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů

-          mimořádné situace způsobené vnitřními a vnějšími geologickými ději (činnost, zemětřesení, tsunami, činnost větru, povodně)

 

 

dílčí výstupy:

 

-          charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi

-          v modelových situacích volí vhodné způsoby individuální a 
kolektivní ochrany před živelnými katastrofami

-          na modelových příkladech hodnotí správné a nesprávné jednání 
účastníků