L. Vzdělávací a výchovný program přípravné (předškolní) třídy – dodatek ŠVP 3in ZV v kompletním znění

 

 

Personální podmínky

 

Počet pracovníků - 2

Učitelka

-       úvazek 1,0

-       kvalifikace pedagogická a odborná způsobilost

Asistent pedagoga

-       úvazek 0,4

-       kvalifikace pedagogická a odborná způsobilost

 

Materiální a ekonomické podmínky

 

Přípravná třída je součástí ZŠ, využívá prostory budovy. Třída má k dispozici vlastní třídu plně vybavenou pro výuku a hru a relaxaci. Pro tělesnou výchovu i další pohybové činnosti využívá tělocvičnu. Dále využívá výtvarný ateliér, kuchyňku, po domluvě navštěvuje keramickou dílnu, saunu, učebnu PC. Třída je vybavena didaktickými pomůckami pro vzdělávání dětí a také stavebnicemi, hračkami. Využívá prostory školního dvora a hřiště. Děti mohou využívat po vyučování školní družinu ZŠ a stravují se ve školní jídelně. Možnost výběru ze dvou jídel.

 

Spolupráce s ,rodiči, veřejností

 

- účast na společných akcích školy

- návštěva a spolupráce s prvními třídami

- rodičovské schůzky

- konzultační hodiny dle domluvy s třídní učitelkou

- notýsky pro uvědomění rodičů o dané akci, daném úkolu, sdělování potřebných informací

- možnost nahlédnutí rodičů do portfolíí dětí s hotovými pracemi

- dny otevřených dveří pro rodiče a pro veřejnost

- účast prací dětí na soutěžích

- články na internetových stránkách školy

- pamětní list a knížka pro děti končící přípravnou třídu

 

Kritéria přijetí

 

Žák může být přihlášen do přípravné třídy po dovršení věku 6 let. Může nastoupit i

během roku. Potřebné informace rodiče získají na webových stránkách školy. Zápis dětí do přípravné třídy vyhlašuje ředitel školy .Dítě musí mít doporučení z PPP. O přijetí žáků rozhoduje ředitel ZŠ. Pokud žák pravidelně a bez udání důvodu nedochází do školy, může ředitel vydat rozhodnutí o ukončení docházky žáka do přípravné třídy.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví

 

- dodržování platné legislativy pedagogických pracovníků při činnostech se žáky

- průkazné seznámení žáků se školním řádem a s možnými riziky při jednotlivých činnostech.

- klidné prostředí a příznivé sociální klima – spolupráce s rodinou. s PPP, pomoc druhému, úcta a uznání.

- respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům.

- ochrana žáků před násilím a šikanou a dalšími patologickými jevy.

- včasná informovanost žáků a rodičů o chování žáků a činnosti přípravné třídy,třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče, Dny otevřených dveří.

- ochrana žáků před úrazy.

- dostupnost prostředků první pomoci, praktická dovednost učitelů poskytnout první pomoc.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Cílem našeho vzdělávacího programu ŠVP3in pro předškolní třídu je rozvoj dítěte po stránce fyzické, mentální, emocionální a sociální. Chceme  učit děti objevovat tajemství ukrytá kolem nás i v sobě samých, podporovat u dětí vzájemnou spolupráci a toleranci, vést

je k vyjadřování vlastních potřeb, pocitů a představ. Úkolem našeho vzdělávacího programu je položit základy společenských norem chování a sebehodnocení, naučit děti uvědomit si pravidla bezpečnosti, přiblížit jim sebeobslužné činnosti.

 

Klíčové kompetence dosažené pře vstupem do 1. třídy

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problémů

3. kompetence komunikativní

4. kompetence sociální a personální

5. kompetence činnostní a občanské

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 

  1. Kompetence k učení

 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů

-  získanou skutečnost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

- má poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky, který dítě obklopuje, o

 jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve

kterém žije

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem děje, chce

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, pozná, že se může

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo, zvládlo

-  učí se spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně

si pamatuje, zadanou práci dokončí, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

-  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 

  1. Kompetence k řešení problémů

 

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

- řeší problémy na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně ( na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a

situací, hledá různé možnosti a varianty ( má vlastní, originální nápady ),

využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá

elementární matematické souvislosti

- rozlišuje řešení, která vedoucí k cíli a řešení, která k cíli nevedou, dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

-  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

  1. Kompetence komunikativní

 

-  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

-  dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod. )

-  domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

-  v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

-  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

-  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

-  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod. )

-  , že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit,. Má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

 

  1. Kompetence sociální a personální

 

-  samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

-  uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

-  dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

-  ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

-  spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

-   při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

-  je schopno chápat, že lidé se různí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnosti

-  chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 

  1. Kompetence činnostní a občanské

 

-  svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

-  odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

-   smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce a úsilí druhých

- chápe, že se může o tom , co dělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá

-  zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuální dění

-  chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost, podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

-  základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

-  uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

-  , že není jedno, v jakém prostředí žije, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

-  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí ( přírodní, společenské )

 

 

 

Charakteristika výchovného programu:

 

Školní vzdělávací program směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky o životě ve společenství blízkých, o zákonitostech přírody, aby se orientovalo ve světě dětí, zdokonalovalo se v mateřském jazyce, vytvářelo hodnotový systém, sdílelo prožívání druhých a vážilo si lidského zdraví a života.

 

Čas prožitý v přípravné třídě by měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a dobrým základem do života a vzděláváním. Nabízíme vhodné poznávací prostředí pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a bohaté obsahem, aby se dítě cítilo jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, Mělo možnost se projevit, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

 

Pojetí dítěte

- dítě má právo být samo sebou

- dítě má právo na seberealizaci, odlišovat se od jiných

- dítě je jedinečná osobnost, má stejná práva na chyby a omyly jako dospělí

- dítě má právo být společensky akceptováno

- pro dítě je důležitý pocit důvěry, jistoty a bezpečí

- při všech činnostech je důležitá tvořivost

 

Důležitější než výsledek učení a množství poznatků je pro dítě proces prožitkového učení při hře a ostatních činnostech.

 

Vzdělávací činnost je založena na přímých poznatcích dítěte, vycházející z jeho samostatné volby činnosti, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat svět. Specifickou formu představuje didaktická cílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení se zakládá na aktivní účasti dítěte založeném na

smyslovém vnímání a prožitkovém učení, z pravidla ve skupinách a individuálně. Omezuje se učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

 

Vzdělávací oblasti

 

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální.

  1. Dítě a jeho tělo
  2. Dítě a jeho psychika
  3. Dítě a ten druhý
  4. Dítě a společnost
  5. Dítě a svět

 

 

Dítě a jeho tělo:

 

Záměr – stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům a návykům.

 

Dílčí cíle – (pedagog podporuje) rozvoj pohybových schopností, uvědomění si vlastního těla, zdokonalování jemné a hrubé motoriky, rozvoj smyslů, fyzické a psychické zdatnosti, praktických dovedností, podpora a poznatky o zdraví, bezpečnosti, vytváření základních postojů zdravého životního stylu.

 

Vzdělávací nabídka – ( pedagog nabízí) pohybové činnosti, úkony s předměty, smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní a grafické činnosti, sebeobslužné činnosti – osobní hygiena, úklid, oblékání, stolování, prostředí, činnosti směřující k ochraně zdraví, relaxaci a odpočinku, hudební a hudebně pohybové činnosti.

 

Předpokládaný výstup předškoláka – správné držení těla, zvládání pohybových dovedností a prostorové orientace, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážky, sníh, písek, hodit a chytit míč, užívat náčiní, pohybovat se ve skupině dětí aj.), pojmenovat části těla, rozlišovat, co škodí a co prospívá zdraví, znát základní pojmy užívané se zdravím, sportem, pohybem, základní způsoby ochrany zdraví, kde hledat pomoc, jak zacházet se předměty denní potřeby, s výtvarnými pomůckami, jednoduchými hudebními nástroji, zvládat jednoduché pracovní úkoly (udržovat pořádek, jednoduché úklidové práce apod.), ovládat koordinaci ruky a oka (nůžky, tužka aj.), vědomě napodobit jednoduchý pohyb, používat smysly, koordinace pohybů atd.

 

Dítě a jeho psychika:

 

Záměr – podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů, citů a vůle, sebepojetí, kreativity a sebevyjádření, povzbuzovat dítě v dalším rozvoji, poznávání a učení.

 

A – dílčí cíle – řeč – rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování), osvojování poznatků a dovedností (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické),

rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.

 

Vzdělávací nabídka – slovní hádanky, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti, společenské rozhovory, vyřizování vzkazů, vyprávění zážitků, samostatný projev nadané, poslech čtených a vyprávěných pohádek, sledování filmových a divadelních příběhů, co je na obrázku, vyprávění, co dítě slyšelo, shlédlo, přednést zpěv, dramatizace, grafické napodobování čísel, písmen, tvarů, prohlížení knížek, seznámení dítěte s různými sdělovacími prostředky.

 

Předpokládaný výstup předškoláka – správná výslovnost, dýchání, tempo řeči, umět pojmenovat, vyjádřit samostatně myšlenky, přání, pocity, ptát se, porozumět slyšenému, popsat jednoduchou situaci, sledovat očima zleva doprava, poznat některé číslice, písmena, soustředit se na poslech četby, hudby, sledování filmu, divadla, zájem o knihy, rozlišovat určité symboly (dopravní značky), utvořit jednoduchý rým, chápat slovní vtip, poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma, poznat začáteční a koncové hlásky ve slovech, naučit se zpaměti krátké texty, formulace otázek a odpovědí, vést rozhovor.

 

B – dílčí cíle – schopnosti, funkce, představivost, myšlenkové operace

tvořivé myšlení, řešení problémů, rozvoj zájmu o učení, elementární poznatky ( čísla, abeceda), posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování.

 

Vzdělávací nabídka – pozorování, určování vlastností (velikost, barva, tvar, chuť, zvuk), funkce, manipulace s předměty, operace s materiálem (přiřazování, odhad, porovnávání…),

spontánní hra, experimenty s materiály, smyslové hry zaměřené na rozvoj postřehu, vnímání, sluchové a zrakové paměti, koncentrace pozornosti, řešení praktických problémů, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii, umět vysvětlit, záměrné poznávání geometrických tvarů, čísel, písmen, práce s matematickými pojmy (číselná řada, číslice, množství, tvary), časové posloupnosti denní řád.

 

Předpokládaný výstup předškoláka – záměrně pozoruje, všímá si, soustředí pozornost, jednoduchá úvaha, nachází podoby, rozdíly, společné znaky, vlastnosti předmětů, postupuje podle instrukcí, chápe prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole, nad, pod, u, uprostřed),

elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, roční období atd.), řeší jednoduchý problém, předpokládá nápady, umí vyjádřit svou fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových, konstruktivních).

 

C – Dílčí cíle  - sebepojetí, city, vůle – poznávání sebe sama, získávání sebedůvěry, sebevědomí, osobní spokojenosti, citové samostatnosti, schopnosti sebeovládání, prožívání citů, rozvoj mravního a estetického vnímání.

 

Vzdělávací nabídka – spontánní hra, estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové), hry na téma rodiny a přátelství, výlety do okolí, hry na rozvoj vůle, sebeovládání, činnosti vyjadřující vyjadřování, rozhodování, sebeovládání.

 

Předpokládaný výstup předškoláka – odloučit se na určitou dobu od rodičů, samostatnost v sebeobsluze, rozhodovat se a vyjadřovat, umět říci „ne“, uvědomit si vlastní pravidla, umět přijmout pochvalu a vyrovnat se s kritikou, být empatické k druhým, mít kladný vztah k živým bytostem, přírodě i věcem, ovládat své afektivní chování, rozlišovat citové projevy atd.

 

Dítě a ten druhý

 

Záměr – podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělým, zajišťovat pohodu vztahů.

 

Dílčí cíle – seznámení s pravidly chování, posilování prosociálního chování k ostatním lidem, vytváření prosociálních postojů (tolerance, respekt, citlivost, přizpůsobivost), rozvoj interaktivních dovedností.

 

Vzdělávací nabídka – sociální a interaktivní hry, podpoření kamarádství, úcty ke stáří, důvěry k učiteli apod., poznávání sociálního prostředí dítěte (rodina, škola, kamarádi), četba, vyprávění, poslech příběhů a pohádek s etickým obsahem a poučením, učit dítě respektovat a přijmout druhého, kooperativní činnosti ve skupinách, ohleduplnost a nesobeckost k druhým, aktivity podporující sbližování dětí, společné aktivity školy s rodiči a dětmi.

 

Předpokládaný výstup předškoláka – překonat stud, naváže kontakt, rozumí projevům emocí, komunikuje s druhým dítětem, odmítne nepříjemnou komunikaci, řeší konflikt dohodou, dětská přátelství, spolupracuje s ostatními, dělí se o hračky, pamlsky, umí být ohleduplný, soucitný, nabídnout pomoc, brání se projevům násilí, chová se opatrně při setkání s neznámými lidmi.

 

 

 

Dítě a společnost

 

Záměr – uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa kultury a umění

 

Dílčí cíle – poznávání pravidel společenského soužití, přináležet k rodině, třídě, ostatním dětem a podobně, osvojení si morálních hodnot, utváření si povědomí o existenci ostatních kultur a národností, rozvoj estetického a společenského vkusu, seznamování se světem lidí, kultury a umění a vytvářet k nim vztah.

 

Vzdělávací nabídka – pozitivní vzory, pozvolná a přirozená adaptace ve škole podpořená vhodnými aktivitami, smysluplná pravidla soužití ve třídě, skupinové hry a projekty, realizace společenských zábav a slavností, osvojování si rolí a respektování pravidel ( žák – rodič – učitel – kamarád), kontakt s uměním (literárním, dramatickým, hudebním), aktivity podporující rozvoj tolerance, spolupráce, mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, lež, upřímnost) v jednání s lidmi, tvůrčí činnosti výtvarné, hudební, pohybové, seznamování s tradicemi, zvyky a obyčeji.

 

Předpokládaný výstup předškoláka – zvládat základní formy společenského chování, požádat o pomoc, poprosit, poděkovat, rozloučit se, uposlechnout pokyn, čekat, až druhý domluví, pochopit svou roli v dané skupině (třída, rodina), respektovat druhé, spolupracovat, umět se podřídit rozhodnutí skupiny, ohled k druhým, dodržovat pravidla her, hrát „fair“, úcta k ostatním, vážit si práce druhých, zacházet šetrně s hračkami, předměty, výtvarné dovednosti (kresba, modelace, papír, přírodniny, stíhání . ..), hudební dovednosti (píseň, rytmus, zacházení s jednoduchými hudebními nástroji).

 

 

Dítě a svět

 

Záměr – založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí

 

Dílčí cíle – seznamování s místem, kde dítě žije, poznávání jiných kultur, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka – pozorování blízkého okolí, přírody, života, vycházky, výlety, praktická organizace v okolí (obchody, instituce, budovy, ulice), jak se chránit v nebezpečných situacích (silnice, léky, chemické látky, rostliny, zvířata, povodně, požáry, předměty), hry na téma dopravy, kognitivní činnosti (otázky, odpovědi, obrázky, publikace, média), poznávání ekosystémů (les, louka, rybník, aj.), péče o životní prostředí (pěstitelské činnosti, úprava nejbližšího okolí, třídění odpadu).

 

Předpokládaný výstup předškoláka – orientovat se bezpečně ve známém prostředí, uvědomovat si nebezpečí, význam ochrany životního prostředí pro člověka, jak prakticky prostředí chránit, základní povědomí o existenci jiných národů, kultur, povědomí o vesmíru , Zemi aj.

 

 

Průběžné vzdělávací cíle

 

- sebeobslužné činnosti

- rozvoj pohybových dovedností (motorika)

- zacházení s předměty denní potřeby

- používání výtvarných a grafických materiálů

- rozvíjení souvislého vyjadřování

- rozvíjení slovní zásoby

- rozvíjení estetického cítění pomocí slova, hudby aj.

- logomotorická, dechová a rytmická cvičení pro správný rozvoj řeči

- naslouchání druhému – respektování mluvčího

- kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti

- rozvoj vlastní identity

- návyky zdravého životního stylu

- kooperativní činnost ve dvojicích a skupinách

- spolupráce na přípravě oslav

- poznávání hodnot lidské práce a věcí

- vyjadřování citových prožitků

- vědomí co je dobře – špatně

- získávání schopností řídit chování vůlí

- rozvoj citových vztahů k okolí

- posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

- enviromentální výchova

 

 

Činnosti a příležitosti vedoucí k průběžným vzdělávacím cílům

 

- sebeobslužné činnosti

- situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu, hry na téma rodiny

- sociální a interaktivní hry

- vstřícná a citlivá komunikace

- činnosti zajišťující pohodu, spokojenost a pohodu

- společenské hry

- společenské aktivity různého zaměření

- přiměřené úkoly a činnosti, které dítěti umožní dosáhnout úspěchu

- pozitivní příklady a vzory prosociálního chování

- činnosti, které dítěti umožňují samostatné vyjadřování, vystupování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

- přípravy společných oslav a slavností

- kooperativní činnost ve dvojicích a skupinách

- poslech pohádek a příběhů, které obohacují citový život dítěte

- společné setkávání, povídání, naslouchání

- podpora dětských přátelství

- příležitosti poznávat hodnotu věcí a lidské práce

- příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí

- pozitivní vzory chování

- příležitost k tvůrčí spolupráci ve dvojici, učit se vést a být veden

 hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se, půjčit hračku, pomoci mu, schopnost vyřešit vzájemný spor

- vyprávění, četba a poslech pohádek, a příběhů na téma vztahů mezi lidmi

- příležitost uvědomovat si, že ne všichni lidé se chovají správně že se mohou chovat neočekávaně i hrubě a ohrožovat pohodu i bezpečí druhých – poučení, jak se v takovém případě chovat a bránit

- podílet se na vymezení druhých a dodržování smysluplných pravidel ve třídě

- všímat si a aktivně se podílet na zlepšování podmínek ve třídě, okolí, přírodě.

 

Zásady důležité k naplňování průběžných vzdělávacích cílů:

 

- poskytovat vhodné vzory chování

- dostatek porozumění a ocenění úspěchu a úsilí dítěte

- nezařazovat nezdravé soutěžení dětí

- být spravedlivý, nezvýhodňovat

- klást přiměřené nároky na děti

- převaha pozitivního hodnocení, pochvaly

- s dítětem vždy jednat důstojně, nezesměšňovat, neponižovat

- vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění

- poskytnout dítěti dostatek prostoru pro komunikaci

- poskytovat dětem dostatek motivace k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění

- nechat děti vyjádřit svůj úsudek o svém chování

- všímat si maličkostí, změn v chování dítěte

- poskytovat příležitost k nápravě nevhodného chování

- jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému

- nepřehlížet nežádoucí chování dětí

- věnovat pozornost řešení dětských sporů a konfliktů

- poskytovat dítěti dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich

- respektovat potřeby dětí – neúměrně děti nezatěžovat, či neurotizovat  spěchem

 

 

 

Integrované bloky – formy vzdělávacích obahů

 

Vzdělávací obsah má podobu integrovaných bloků, které na sebe navazují a sledují rámcové cíle:

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,

- získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Integrované bloky přispívají k rozvoji a učení dítěte v oblasti biologické, psychologické, sociální. Bloky se vztahují k určitému okruhu poznatků, vychází z praktických životních problémů a situací. Mají podobu tematických celků, projektů a programů. Umožňují naplňovat mnohostranně pestrou nabídku praktických i intelektových činností.

 

Mimo integrované bloky jsou zařazovány doplňkové aktivity:

- lidové tradice

- tvořivé dílny

- akce pro děti a rodiče

- kultura

- zdravotní tělesná výchova

 

Vzdělávací obsah každého integrovaného bloku respektuje pět vzdělávacích oblastí, které směřují k dílčím vzdělávacím cílům jednotlivých vzdělávacích oblastí:

- dítě a jeho tělo,

- dítě a jeho psychika,

- dítě a ten druhý,

- dítě a společnost,

- dítě a svět.

 

Formy integrovaných bloků

myšlenková mapa

diagram

tabulka

přehled

harmonogram

 

 

Projektové dny a jejich cíle

- Poznáváme Korunku – vedení dětí k týmové práci, spoluvytváření prostředí

pohody, kreativní projevy dětí.

- Čerti – podpora tvořivosti, pohybová kreativita dětí.

- Vánoce – rozvoj sociálního cítění dětí, podpora citových vazeb

v rodině, chápání duchovních a materiálních hodnot člověka.

- Morana – rozvoj slovních a pěveckých dovedností, osvojovat si

zvyky a obyčeje našich předků.        

 

 

 

Roční třídní vzdělávací program – Svišti

 

Obsah TVP je sestaven do deseti témat, každé téma obsahuje pět oblastí předškolního vzdělávání (RVP PV).

Témata nejsou časově omezena, protože vycházíme ze zájmu, potřeb a schopností dětí.

Základní témata vycházejí z ročních období, tradic, svátků a činností dětí.

Tvorbou třídního programu se snažíme o přípravu samostatného, tvořivého budoucího prvňáčka, který je tolerantní, citlivý, respektující své okolí a umí řešit jednoduché životní situace.

 

Tematický plán a hlavní cíle

Ve všech měsících školního roku chceme rozvíjet sebeobslužné činnosti, řečové schopnosti komunikační dovednosti, dovednosti v hrubé a jemné motorice, rozvoj paměti, spolupráci a kooperaci mezi dětmi, vidění čísla do tří a pěti

 

Září : Svišti se poznávají

(moje rodina, naše škola)

 

- slavnostní přivítání předškoláků a rodičů ve škole, vytvoření atmosféry důvěry, pohody a spolupráce, pomoc při orientaci ve školním prostředí (šatna, školní jídelna, školní družina, tělocvična, VV ateliér, PC učebna atd.)

- nastavení vhodného denního režimu a organizace, laskavým přístupem usnadnit dětem vstup do školy, rozvíjet komunikační dovednosti a kultivovaný projev

- vytvořit prostředí pro spolupráci, pomáhat navozovat kontakty mezi jednotlivými dětmi, přirozeně nastavit a posilovat vztah k autoritě, ke škole, k rodině, k vrstevníkům

- rozvíjet sounáležitosti k ostatním lidem, učit se toleranci a přizpůsobení kolektivu

- budování vztahu ke škole a jejímu prostředí

 

Činnosti:

jméno, příjmení, věk, adresa bydliště, název školy, poznávání spolužáků, seznamování s řádem a organizací školy, poznávání školního prostředí

Projekt:

kreslení plánu školy

 

Říjen: Svišti jsou kamarádi

(podzim v lese, na zahradě, na poli)

 

- osvojování návyků a činností v jednotlivých částech denního programu

- rozvíjení jazykových dovedností pomocí vyprávění, četby, převyprávění pohádek, příběhů i skutečných zážitků, rozvíjení smyslového vnímání, přechod od názorného myšlení k slovně logickému

- vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi, navozování přátelství

- rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

- osvojování základních poznatků o světě, životě, přírodě a jejich proměnách

 

Činnosti:

pozorování přírody v podzimním období, rozpoznat znaky podzimu, podle plodů rozpoznat ovocné stromy, poznat různé druhy zeleniny a ovoce,

vědět, co roste na poli, v lese

Projekt:

Chutě a vůně ovoce a zeleniny

 

Listopad: Svišti jsou silní a zdraví, drak jim neulétne, chřipka je neskolí

(příroda na podzim ve městě a na venkově, dítě a jeho hygiena, osobní hygiena)

 

- osvojování poznatků a vědomostí o vlastním těle, péči o zdraví, osobní hygiena, vytváření zdravých

životních návyků a postojů

- rozvoj verbální a neverbální komunikačních schopností a dovedností, kultivovaný projev vyjádření svých pocitů, dojmů a prožitků, podpora přirozené dětské zvídavosti

- posilování zdravých kamarádských vztahů a utužování vztahů třídy

- vytváření podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách naší společnosti

- osvojování dovedností a činností k ochraně, tvorbě a péči o prostředí, ve kterém žije

 

Činnosti:

upevňovat poznatky o lese a životě v něm, ochrana přírody ve městě a na venkově, naučit se poznávat jehličnaté a listnaté stromy, jejich plody, jednotlivé části stromu,jedlé a jedovaté houby

jak se chovat v lese, parku, seznámit se s ptáky, kteří odlétají do teplých krajin a kteří zůstávají

Projekt:

Nenič si své chytré tělo

Pouštění draka

 

 

 

Prosinec: Svišti se těší se na Vánoce

(Advent, předvánoční zvyky a tradice)

 

- rozvíjení grafomotoriky a jemné motoriky, rozvoj senzomotorického vnímání

- rozvíjení schopnosti vytvářet a upevňovat citové vazby v rodině, ve třídě, motivace k učení, vytváření pozitivního vztahu k učení, rozvoj zájmu o učení prostřednictvím básniček, říkadel, koled a písniček     - rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

- podpora schopností a dovedností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- rozvíjení estetických a kreativních činností, dramatizace, poslech CD,

- spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 

Činnosti:

naučit se roční období, popsat přírodní jevy, Vánoce a adventní čas – výroba adventního věnce,

sledování změn počasí, jak se oblékáme v jednotlivé roční období a proč, tradice a zvyky, zpěv vánočních koled, výroba vánočních ozdob a zdobení třídy

Projekt:

Písnička pro Mikuláše s čerty

Vystoupení na vánoční Akademii

 

Leden: Svišti jsou obratní

(proměny přírody kolem nás, zimní sporty)

 

- rozvíjení pohybové obratnosti v tělocvičně i na sněhu a ledu, osvojování návyků zdravého životního stylu

- osvojování si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní a elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), rozvíjení sebedůvěry a zdravého sebevědomí, uvědomění si vlastního já

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými

- rozvoj primárních kulturně společenských postojů

- schopnost a dovednost přizpůsobit se běžným změnám

 

Činnosti:

myšlení nebolí, kouzlení se slovy, zima v přírodě, zimní sporty, knížka je můj kamarád

Projekt:

výroba sněhuláka

 

 

Únor: Svišti se ničeho nebojí

(hádej, čím jsem, co dělám celý den i celý rok, dopravní prostředky)

 

- rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti

- osvojování dovedností, jež předcházejí čtení a psaní, rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka, upevňování výslovnosti, schopnost vyjádření se, encyklopedie informací

- rozvoj komunikativních dovedností

- vytváření podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách

- osvojování si podvědomí o sounáležitosti s ostatním světem

- rozvoj pochopení pro fakt, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit

a zlepšovat, ale i naopak poškozovat a ničit

 

Činnosti:

hra na řemesla spojená s tancem a zpěvem, modelování na téma „čím bych chtěl být, až budu velký“, Masopust

Projekt:

Výroba masky na masopustní průvod

 

 

 

 

Březen: Svišti vítají jaro

(proměny přírody na jaře, svátky jara)

 

- stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte aktivitami jarního období

- posilování radosti z objevování, podpora zájmu dětské zvídavosti, osvojování a upevňování volního chování, upevňování kultivovaného projevu

 upevňování respektu k autoritám

- rozvoj tolerance a schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

- upevňování základních hodnot uznávaných v dané společnosti

- upevňování pocitu sounáležitosti s přírodou

Činnosti:

seznámení se znaky přicházejícího jara, jarní květiny, Velikonoce, koledy

Projekt:

Velikonoční dílny s 1. stupněm

 

Duben: Svišti probouzejí jarní přírodu

(domácí a volně žijící zvířata, základní skupiny živočichů)

 

Dítě a jeho svět

- rozvoj pohybové a manipulační schopnosti a dovednosti

- rozvoj mluveného projevu, paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

- upevňování emočních vztahů k blízkému okolí, živým bytostem, rozvoj povědomí o ochraně svého bezpečí i bezpečí druhých

- všeobecně uznávaných společenských, morálních a estetických hodnot

- rozvoj pozitivního přístupu k životu ve všech jeho formách

 

Činnosti:

rozvoj schopnosti klást otázky a samostatné hledání odpovědí na problémy,malování a modelování domácích zvířat, koláže domácích zvířat, písně a básně o zvířatech

Projekt:

čarodějnice – význam, výroba

 

Květen: Svišti jsou šikovní

(kouzla květin a stromů, keřů, svátek maminek)

 

- rozvoj pohybových schopností a dovedností

- rozvoj výslovnosti – přednes, recitace, hudební a taneční aktivity

- upevňování emočních vztahů k rodině

- budování estetického vztahu k životu

- upevňování pocitu sounáležitosti s rodinou, s okolím a společností

 

Činnosti:

koláže prvních rozkvetlých rostlin, výroba přáníčka pro svátek matek, jak pečovat o květiny a stromy

Projekt:

Besídka ke Dni matek

 

 

Červen: Svišti jsou veselí

(proměny přírody v létě, lidé a volný čas, aktivní dovolená)

 

- upevňování dovedností zaměřených na podporu zdraví a bezpečnosti

- upevňování zájmu o mluvenou i psanou podobu jazyka, vytváření základů pro práci s informacemi – obrázkové knihy a dětské časopisy

- ochraňování osobního soukromí a bezpečí

- vytváření základních kulturních a společenských postojů

- rozvíjení sounáležitosti s přírodou – živou i neživou

 

Činnosti:

povídání o prázdninách, kresba letního počasí

Projekt:

kam na prázdniny

 

Činnosti a příležitosti ke vzdělávání
a) v oblasti pohybového rozvoje:
- manipulační, gymnastické, atletické a sportovní činnosti kompenzační, zdravotní, dechová relaxační cvičení - prvky jógy, sezónní činnosti, otužování vzduchem, sebeobsluha

b) v oblasti rozvoje poznávacích aktivit a myšlenkových operací:
- přímé pozorování přírodních, společenských a technických jevů, motivovanou manipulaci s předměty - konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnání) - smyslové a psychomotorické hry, hry na téma zdraví, práce s naučnými knihami, s obrazovým materiálem, grafomotorické hry, pracovní listy, počítačové hry, hry se skládankami (např. puzzle), exkurze, návštěvy výstav, ekohry, pěstitelské činnosti, výlety

c) v oblasti rozvoje tvořivosti a fantazie:
- konstruktivní činnosti, hry se skládankami (např. korálkové mozaiky), tvořivě dramatické hry, námětové hry, výtvarné, hudební, rytmické a taneční činnosti, hry s papírem (např. mačkání trhání, skládání), návštěvy výstav, modelování, práce s hlínou

d) v oblasti rozvoje mluveného projevu:
- artikulační, řečové, sluchové, rytmické a vokální hry, hry se slovy, slovní hádanky, diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace a vyprávění, komentování zážitků, aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, sledování divadla, filmu, přednes, recitace, prohlížení a „čtení“ knih, poslech vyprávěného, čteného, nahrávek

e) v oblasti rozvoje citů a vůle:
- hry s prosociální tématikou, s rodinnou tématikou, příležitosti k samostatnému vystupování, sledování pohádek a příběhů, výlety do okolí, návštěvy kulturních akcí

f) v oblasti zapojování se dítěte do kolektivu a do společnosti:
- společenské hry, sociální a interaktivní hry, kooperativní hry ve dvojicích, ve skupinkách, hudební a hudebně pohybové hry, hraní rolí

Výčet činností a příležitostí není uzavřený, lze jej v třídních programech dále doplňovat a obohacovat.

 

Logopedické prevence
Chystáme podpořit jazykové chvilky s jednotlivými dětmi, ve kterých se budou trénovat cviky, které mají pomoci odstranit nesprávnou výslovnost dítěte.
Do výcviku začleníme následující aktivity:
- dechové cvičení, cvičení polohování a hybnosti jazyka, cvičení mimických svalů, artikulace rtů, cvičení na uvolňování mluvidel, procvičování jednotlivých hlásek za použití obrázků, pexesa, domina, popis obrázků, samostatné vyprávění, recitace říkadel a jednoduchých básní

Jazykové chvilky zařadíme pravidelně do jazykových bloků.

Máme rádi přírodu
Naše škola zapojuje každoročně do projektů  environmentálního vzdělávání.
Ekologická výchova by měla u dětí utvářet základní hygienické, sociální a kulturní návyky, probouzet citový vztah k přírodě, podávat základní poznatky o správném a nesprávném chování k přírodě.

K nejcennějším metodám patří přímé pozorování rostlin, stromů, zvířat… Proto nejvíce budeme využívat blízké okolí, kde dítě přichází do bezprostředního styku s přírodou a může ji vnímat všemi smysly.

Během celého roku podnikneme vycházky s ekologickou tématikou:
- podzimní vycházka (barevnost podzimu, sběr přírodnin, rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy)
- ptačí zima (postavení krmítka, příprava ptačí snídaně, pozorování a určování druhů ptactva)
- stopy ve sněhu (procházka zasněženou krajinou, určování stop zvířátek, doplňování krmení ptactvu)
- bez vody není život (vycházka k rybníčkům ve Stromovce, k řece Vltavě

- probouzení jara (rozdíl strom a keř, pozorování listnatých stromů – pupen, květ, list, přílet stěhovavých ptáků)
- výlet do Stromovky (pomocí atlasu určování druhů brouků, motýlů, trav a rostlin)

Tyto vycházky podporují nejen poznávání přírody poznávat, ale i citové vnímání dítěte, jeho ohleduplnost a toleranci.
Dítě potřebuje čas a prostor, aby se samo s přírodou seznamovalo a samostatně hledalo a jednalo.
Důležité je také dítě upozorňovat na vliv člověka a jeho činnosti na přírodu. Děti chceme vést  k čistotě životního prostředí. Chceme je učit třídit komunální odpad.

Všichni společně

Jsme otevřená škola. Každé ráno rodič může dovést dítě až do třídy, promluvit s paní učitelkou, dvakrát ročně jsou třídní schůzky i konzultace. Běžně komunikujeme s rodiči telefonicky či emailem.

Denní program

6:30 – 7:40

šatna, hry ve školní družině

7:40 – 8:00

šatna, přechod do třídy, hry dle zájmu

8:00 – 8:15

krátké hry, komunikační kruh

8:15 – 8:45

skupinová či individuální práce s dětmi

8:45 – 9:05

hygiena, svačina

9:05 – 9:40

skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí

9:40 – 10:00

zdravotní cvičení, pohybové či taneční hry

10:05 – 10:45

skupinová či individuální práce s dětmi

10:45 – 11:25

pobyt venku (v případě příznivého počasí a stavu ovzduší), hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi

11:30 – 11:40

sebeobsluha, hygiena,

11:40 – 12:30

oběd, odchod domů nebo do školní družiny, četba na pokračování, relaxace, relaxační cvičení,

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí.

Evaluace a hodnocení:

 

jsou nezbytnou součástí vzdělávacího procesu. Cílem je zlepšovat a ověřovat kvalitu veškeré činnosti. Pedagog nehodnotí, jak děti vše zvládly, ale hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí, zda děti činnosti zaujaly zda byla činnost pro děti přínosem

 

Metody hodnocení a evaluace:

 

pozorování

rozhovor s dítětem, rodiči

analýza výsledků činnosti

konzultace s odborníky (psycholog, neurolog, pediatr, logoped)

analýza vlastní pedagogické aktivity

společná denní slovní hodnocení

každodenní hodnocení dětí – chválíme, oceňujeme, odměňujeme

výstavky prací na nástěnce a pro rodiče

fotodokumentace

výroba dárečků pro rodiče, pro děti na zápis

konzultace s rodiči

třídní schůzky

dny otevřených dveří

rozhovory s dětmi

analýza prací a aktivit dětí

analýza vlastní pedagogické práce

vyhodnocování dílčích programů a nadstandardních činností

 

písemně

- individuální rozvoj a pokrok jednotlivých dětí /na osobním listu dítěte, osobním portfoliem/

- průběh vzdělávání dětí po ukončení tématického celku

- na závěr školního roku

 

Formy hodnocení: 

 

- slovní hodnocení /rozhovor, reflexe, diskuse, vyprávění /

- kreslení, malování zážitků a dojmů /co se nejvíc líbilo, co mě nejvíc zaujalo /

- hodnocení prostřednictvím vyjádření tělem /gesta, mimika, práce s výrazem /

- hodnocení co se nám líbilo, nelíbilo, co se povedlo, nepovedlo, co nám vadilo apod. a hledáme příčinu, původ, důvod při určité činnosti, akci…

- hodnocení dotazníkovou formou spojenou s hlasováním, kdy děti odpovídají na položené otázky ano – ne

 

Kritéria hodnocení:

 

- atmosféra společné činnosti, celkový dojem z činnosti

- bezpečnost dětí

- shoda záměru a výstupu činnosti

- schopnost tvořivě improvizovat a respektovat zájmy a vlastní nápady dětí

- reakce dětí na dané činnosti - zážitek, prožitek, zkušenost, dovednost, poznatek

 - podpora rozvoje vzájemných vztahů a pocit bezpečí

- posílení zdravého sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti

- dostatečná podpora a stimulace rozvoj řeči a komunikace   

 - respektování specifických potřeb jednotlivých dětí

- odpovídá daná činnost možnostem a schopnostem dětí

- je přiměřená

- poučení z dané činnosti pro další práci

 

 

 

 

Program zpracovala Mgr. Irena Taterová