H. Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi aj.) – doplňky učiva v 1 – 9. ročníku

 

Charakteristika tématu:

V RVP ZV byly v oblasti Člověk a jeho svět doplněny výstupy úzce souvisejícími s problematikou ochrany člověka. Podstatou výstupů by mělo být, že jakýkoli problém se dá řešit a že k tomu existují specializovaná pracoviště pro první pomoc i pro řešení osobních problémů („krizové linky“) a že znalosti a dovednosti související s úrazy a život ohrožujícími stavy jsou životně důležité.

Jsou využívány specifické metody a formy výuky, především metody situační (řešení problémů z běžného života), metody inscenační (hraní rolí, modelové situace), didaktické hry a kooperativní výuka. Využívány jsou přednášky, besedy, vzdělávací a výcvikové akce externích subjektů (např. ČČK, Střední zdravotní škola – Den pro zdraví)). Dále jsou využívány specifické výcvikové formy v rámci ozdravných pobytů apod.

 

Zařazení do vzdělávacích oblastí:

Tématika zdraví je zařazena na 1. st. do vzdělávacích  oblasti Člověk a jeho svět (předměty Prvouka, Přírodověda)), na II. st. do vzdělávací oblasti Člověk a příroda (předmět Přírodopis) a Člověk a zdraví (předmět Přírodopis)

 

Zařazení tématu Dopravní výchova do jednotlivých vyučovacích předmětů (oborů), doplnění učiva a dílčích oborových výstupů:

 

Oblast Člověk a jeho svět

1.a 2. ročník

Prvouka

Učivo:

-          čísla tísňového volání

-          tísňová linka - zásady komunikace

Dílčí výstupy:

-          ví, kdy použít čísla tísňového volání: 112, 150, 155 a 158

-          charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním 

-          v modelové situaci určí život ohrožující zranění 

3.ročník

Prvouka

Učivo:

-          tísňové linky – zásady komunikace s operátory, využití v praxi, zneužití

Dílčí výstupy:

-          v modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátory tísňové linky

-          dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji 

 

4.ročník

Přírodověda

Učivo:

-          zranění - kategorizace, rozdíly mezi jednotlivými typy zranění

Dílčí výstupy:

-          charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním 

-          v modelové situaci určí život ohrožující zranění 

 

Poznámka: Tematika zdravého životního stylu je začleněna v 6. A 7. Ročníku do integrovaného předmětu  Výchova ke zdraví a do enviromentální výchovy, proto jsou doplněna některá témata této problematiky do obsahu předmětu Přírodopis pouze v 8. a  9. ročníku. 

8.ročník

Přírodopis

Učivo:

-          programy podpory zdraví, dostupnost, vhodnost vzhledem k věku

-          režim školy a zásady zdravého životného stylu)

-          pohlavní styk- zákonná ustanovení

-          reprodukční zdraví - prevence, hygiena

-           

   Příklady dílčích výstupů:

-          porovná nabídku programů podpory zdraví v rámci školy a obce, vybere nejvhodnější pro svoji věkovou skupinu

-          rozpozná pozitivní a negativní vlivy působící na jeho zdravý vývoj a argumentuje ve prospěch zdravého životního stylu

-          vysvětlí, proč zákon stanovuje věkovou hranici pro beztrestný pohlavní styk

-          vysvětlí, které hygienické postupy a preventivní činnosti podporují reprodukční zdraví


9.ročník

Přírodopis

Učivo:

-          sexuální styk – odpovědné chování, předčasný a nechráněný styk, rizika

-          sexualita / pohlavnost, vztah, manželství, rodina, plánování rodiny

-          sexualita a elektronická média – zásady odpovědného chování, nelegální sféry v oblasti sexuality – prostituce, pornografie, role internetu apod.

Příklady dílčích výstupů:

-          charakterizuje odpovědné sexuální chování 

-          charakterizuje zásady odpovědného chování v oblasti sexuality na elektronických médiích; uvede postup v konkrétních modelových případech

-          vymezí a vysvětlí rizika předčasného a nechráněného pohlavního styku 

-          spojuje význam sexuality/pohlavnosti především s perspektivním vztahem, manželstvím, založením rodiny, plánovaným rodičovstvím