E. Přírodopis – přesun učiva z 8. do 9. ročníku

 

Do 9. ročníku se v návaznosti na RZP ZV přesouvá následující učivo z 8. ročníku, ostatní učivo 8. ročníku je včetně dílcích výstupů beze změny.

 

9. ročník

Přírodopis

Učivo:

Biologie člověka

-          anatomie a fyziologie (stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové           soustavy - oběhová, vylučovací, rozmnožovací a nervová)

-          ontogeneze člověka

-          nemoci, prevence (příčiny, praktické zásady a postupy při léčení 
běžných nemocí)

 

Oborové cílové kompetence:

-          určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

-          objasní vznik a vývin jedince od početí až po stáří

-          rozlišují příčiny, případně příznaky běžných nemocí, uplatňují 
zásady jejich prevence a léčby

-          orientují se v aplikaci předlékařské první pomoci při poranění a 
jiném poškození těla