F. Korupce – doplnění tématu v 9. ročníku

Charakteristika tématu:

V očekávaném výstupu má žák prokazovat schopnost diskutovat o tom, co je to korupce, jak se projevuje, proč vzniká, jaké jsou její důsledky. Tato problematika je součástí společenského a politického dění, proto je vhodné pracovat s různými mediálními sděleními. Ve výuce doporučujeme tuto problematiku propojovat s běžným životem žáků (kde by se mohli s korupcí setkat, podle jakých signálu by mohli korupční jednání rozpoznat, jak se v takové situaci zachovat). Přiblížení problematiky korupce žákům může probíhat prostřednictvím diskuze, kritického sledování mediálních sdělení nebo prostřednictvím inscenačních metod.

Jsou využívána mediální sdělení a problematika je propojována s běžným životem žáků (kde by se mohli s korupcí setkat, podle jakých signálu by mohli korupční jednání rozpoznat, jak se v takové situaci zachovat). Jsou využívány specifické formy didaktické metody a formy práce, především diskuze, kritické sledování mediálních sdělení, inscenační metody a podobně.

Zařazení do vzdělávacích oblastí:

Tématika korupce je zařazena na na II. st. do vzdělávací oblasti Člověk a společnost (předmět Výchova k občanství).

Zařazení tématu Korupce do jednotlivých vyučovacích předmětů (oborů), doplnění učiva a dílčích oborových výstupů:

 

9.ročník

Výchova k občanství

učivo:

-          korupční jednání a jeho průvodní jevy korupce

 

dílčí výstupy:

-          uvede příklady korupčního jednání

-          diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení korupčního jednání v konkrétních situacích

-          vyjmenuje hlavní průvodní jevy korupce

-          ví, kde najde bezplatnou právní pomoc v oblasti korupce