J. Dopravní výchova – doplňky učiva v  1. – 9. ročníku

 

Charakteristika tématu:

Výuka dopravní výchovy má napomáhat poznávání příčin úrazů a jejich předcházení, dále pak k upevňování preventivního chování a účelného rozhodování v běžných, rizikových a mimořádných situacích a událostech.

Jsou využívány specifické metody a formy výuky, především metody situační (řešení problémů z běžného života), metody inscenační (hraní rolí, modelové situace), didaktické hry a kooperativní výuka. Využívány jsou přednášky, besedy, vzdělávací a výcvikové akce externích subjektů (např. Policie ČR, dopravní hřiště atd.). Dále jsou využívány specifické výcvikové formy, např. cyklovýlety, jízda v terénu na jízdním kole v rámci ozdravných pobytů apod.

 

Zařazení do vzdělávacích oblastí:

Dopravní výchova je zařazena na 1. st. do vzdělávacích  oblasti Člověk a jeho svět (předměty Prvouka, Přírodověda), na II. st. do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (předmět Přírodopis)

Zařazení tématu Dopravní výchova do jednotlivých vyučovacích předmětů (oborů), doplnění učiva a dílčích oborových výstupů:

 

1.ročník

Prvouka

Učivo:

-          chování na veřejné komunikaci

-          doprava v místě bydliště a školy

-          cesta do školy, nebezpečná místa

-          zásady chování ve skupině na veřejné komunikaci (cesta do divadla, do parku atd.)

-          vybrané dopravní značky

 

Dílčí výstupy:

-          uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa

2.ročník

Prvouka

Učivo:

-          chování na veřejné komunikaci

-          doprava v místě bydliště a školy

-          cesta do školy, nebezpečná místa

-          zásady chování ve skupině na veřejné komunikaci (cesta do divadla, do parku atd.)

-          základní ochranné prvky chodce ve veřejné dopravě

-          vybrané dopravní značky

 

Dílčí výstupy:

-          uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa

-          uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce, cíleně je používá

-          zná vybrané dopravní značky

 

3.ročník

Prvouka

Učivo:

-          chování cyklisty na veřejné komunikaci

-          cesta do školy, nebezpečná místa

-          zásady chování ve skupině na veřejné komunikaci a v prostředku hromadné dopravy (cesta do divadla, do parku atd.)¨

-          základní ochranné prvky chodce a cyklisty ve veřejné dopravě

-          vybrané dopravní značky

Dílčí výstupy:

-          prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování a jednání v roli cyklisty
uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá

-          charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje

-          zná vybrané dopravní značky

 

4.ročník

Přírodověda

Učivo:

-          chování chodce a cyklisty na veřejné komunikaci

-          nebezpečná místa v silničním provozu

-          vybrané dopravní značky

Dílčí výstupy:

-          prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování a jednání v roli cyklisty

-          zná vybrané dopravní značky

-          v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování

-          zná vybrané dopravní značky

 

5.ročník

Přírodověda

Učivo:

-          chování chodce a cyklisty na veřejné komunikaci

-          nebezpečná místa v silničním provozu

-          vybrané dopravní značky

Dílčí výstupy:

-          v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování

-          zná vybrané dopravní značky

 

Na 2. stupni se očekávaný výstup skládá ze tří významových částí a témata jsou zařazena do integrovaného předmětu Výchova ke zdraví:

 

·         odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy

·         aktivní předcházení situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí

·         poskytnutí první pomoci

 

 

6. ročník

Výchova ke zdraví

učivo:

 

-          rizikové situace silniční a železniční dopravy (situace ohrožující zdraví a osobní bezpečí)

 

dílčí výstupy:

 

-          v konkrétních situacích silniční a železniční dopravy uplatňuje bezpečné chování, které neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky

-          cíleně používá bezpečnostní a ochranné prvky - jako chodec, cyklista 

 

8. ročník

učivo:

 

-          první pomoc za rizikových situací silniční a železniční dopravy

 

 

dílčí výstupy:

 

-          ošetří drobná i závažná poranění

-          poskytne první pomoc při život ohrožujících stavech

 

 

9. ročník
 

učivo:

 

-          rizikové situace silniční a železniční dopravy (situace ohrožující zdraví a osobní bezpečí) 

 

dílčí výstupy: 

 

-          vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a železniční dopravě a vyvozuje bezpečné chování

-          diskutuje o příčinách dopravních nehod a o jejich předcházení