Jak na INFORMATIKU na II. stupni? (I. díl - 6. ročník)
22.11.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Informatiku vyučuji na naší škole od roku 1996, tehdy nám firma HP v rámci evropskému projektu PHARE "Počítač ve škole" darovala šest počítačů a jako první základka v ČR jsme získali připojení k Internetu. Naše ZŠ spolu s dalšími 5 školami díky tomto projektu patřila k prvním šesti základním školám, které měly webové stránky! Od té doby se mnohé změnilo. Dnes disponujeme velmi rychlým připojením a každý žák pracuje na svém počítači, v pracovně máme velkoplošnou digitální projekci a hi-fi ozvučení. Informatika na II. stupni má v souladu Rámcovým vzděl. programem MŠMT dotaci 1 hod. týdně. Tzn. např. v 1. pololetí žáci absolvují cca 17 hodin, je to velmi malý prostor, ale se snažíme využít plně každou hodinu.

V 6. ročníku s žáky rychle zopakuji to, co znají a umějí z 4. a 5. roč., podle školního vzdělávacího programu by měli mít základní dovednosti a znalosti (v kostce: obsluha počítače, orientace na klávesnici, práce s textovým a grafickým editorem - základní funkce, práce internetovým prohlížečem, orientace ve zdrojích informací - především vzdělávací a naučné portály pro danou věkovou skupinu, ale také teoretické minimum).

Náplní Informatiky v 6. roč. je především osvojení praktických dovedností v sadě programů MS OFFICE, tzn. žáci se setkávají s programem Power Point a tvoří svou první prezentaci, poznávají další nástroje programu Word, setkávají se většinou poprvé s tabulkovým kalkulátorem. Zároveň pracujeme s bitmapovými a vektorovými grafickými programy, kde šesťáci poznávají základní funkce a dostávají základy počítačové grafiky. V průběhu 6. ročníku zakládáme také tzv. elektronické sešity, kde poznamenáváme teoretické minimum (počítač a periferie, os Windows, funkce kláves na klávesnici, minimum z historie počítání a počítačů, bezpečnost Internetu atd.). Témata na II.st. v souladu se ŠVP rozděluji do ročníků podle úrovně žáků, velikosti třídy a aktuální potřeby.

Co je u nás jinak? Jsme Fakultní školou PedF UK, osobně spolupracuji téměř 20 let s katedrou informačních technologií a technické výchovy, absolvovali jsme s žáky významné mezinárodní projekty zaměřené právě na využití moderních výukových technologií, spolupracoval jsem také na publikaci pro učitele: Využití počítače na základní škole. Informatika u nás tedy nemá pouze standardní schéma (Word - Excell - Power Point - internetové prohlížeče), ale řadu přesahů. Mezinárodní studie z posledních let bohužel ukazují, že právě české základky ve výuce Informatiky hromadně upadají do uvedeného schématu, soustředí se pouze na uživatelské dovednosti obsluhovat počítač a nerozvíjí informatické myšlení, výuka často není naplněna současnými obsahy, nejsou reflektovány potřeby žáků (viz publikace RAMBOUSEK, V. et al. Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, 340 s. ISBN 978-80-01-05407-9). V řadě zemí Evropy (Slovensko, Polsko, Velká Británie, Rakousko, Rusko, aj.), v USA a v Austrálii se klade stále větší důraz na rozvoj myšlení žáků při programování počítače. Tento trend už se promítl i vládního dokumentu Strategie digitálního vzdělávání do 2020, který teď v listopadu 2014 schválila vláda (http://www.ceskaskola.cz/2014/11/vlada-schvalila-strategii-digitalniho.html) a v němž se klade důraz na utváření informatického myšlení žáků. Právě z tohoto důvodu se snažíme udržovat kontakty s odbornými pracovišti i zahraničními partnery, kteří nám pomáhají obohatit výuku a dát Informatice širší rozměr. Uveďme pro příklad současný 6. ročník.

V minulém roce se žáci setkali s Lawrencem Williamsem z University Brunel v Londýně, zkusili pracovat s programem Scratch (scratch.mit.edu), ve kterém vyzkoušeli tzv. vizuální programování a tvořili jednoduché animované příběhy. Výsledky této spolupráce jsou zveřejněny na webu http://www.literacyfromscratch.org.uk/teaching_cz/. Lawrence Williams prezentoval práci našich žáků a žáků několika škol v Londýně na akci BETT 2013 v Londýně, ale i např. v Jižní Koreji, v Itálii, Polsku. Naše animace zaujaly tím, že postavičky i prostředí si žáci kompletně navrhli sami. V letošním šk. roce pokračujeme v programování v programu Scratch, ale již na jiné úrovni. Děti vede od září Bc. Hana Šandová z osmiletého Gymnázia J. Keplera, odborný didaktický ametodický dohled zajišťuje doc. Miroslava Černochová, proděkanka PedF UK, individuální pomoc dětem pak zajišťuje vyučující Informatiky a asistentka pedagoga. Materiály, které Bc. Šandová pro naše žáky do výuky připravuje, jsou k dispozici na scratch.sandofky.cz. S dětmi tedy celé pololetí pracují každou vyučovací hodinu 4 dospělí! Je to skvělé a pokroky jsou tak velmi rychlé. V tuto chvíli máme funkční žákovskétýmy, dobře vymyšlené příběhy, které animujeme, nakreslené prostředí jednotlivých scén, vymyšlené a nakreslené postavičky. V prosinci a začátkem ledna budeme animovat pohyb a scény dokončíme. Zároveň jsme zvládli i teoretické minimum a osvojili si základní pojmy (animace, programování, algoritmus, souřadnice bodu v ploše a další). Programování v programu Scratch mám rád, protože přivede děti k hlubšímu poznání principů fungování počítače, skvěle umožňuje dát práci např. literární obsah (vypravování příběhu, osnova, pointa, charakter postav…). Setkání s programováním také přináší poznání, že počítačový program funguje na základě jasně správně zadaných pokynů a posloupných kroků. Se svými příběhy se žáci pochlubí koncem ledna, kdy ukončíme lekce vizuálního programování. Ve II. pololetí se budeme věnovat v souladu se vzdělávacím programem školy textovému editoru, prezentacím v Power Pointu, ale i tzv. "předpočítačové" historii počítání. Zkušenosti z této práce budou využity i v mezinárodním projektu DIYLab http://diylab.eu/index-cz.html, do kterého je naše škola zapojena.

Informace o programu Scratch: Scratch je naučný a vzdělávání nástroj určený dětem a mladým lidem. Pomáhá jim pochopit logiku a koncepce programovacích jazyků.

Odkaz na web p. Lawrence Williamse, kde jsou i práce našich žáků (výsledky spolupráce PedF UK a naší školy v minulém šk. roce): http://www.literacyfromscratch.org.uk/teaching_cz/

Připravil Tomáš Komrska - vyučující předmětu Informatika na II. st.

... zpět na předchozí stranu